Địa chỉ: 

The Metropolitan Building, 235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại: 
84.8.38292288

Fax: 
84.8.38230530

Website: 

www.hsbc.com.vn