Địa chỉ: 

81-85 Ham Nghi, Dist.1, Ho Chi Minh City

Điện thoại: 
84.8.39149000

Fax: 
84.8.39149001

Website: 

www.holcim.com