Địa chỉ: 

17 Ngo Quyen Street, Hanoi City

Điện thoại: 
84.4.38251950

Fax: 
84.4.38243960

Website: 

www.citibank.com.vn

Banking