Địa chỉ: 

Bien Hoa 2 IZ., Bien Hoa City, Dong Nai

Điện thoại: 
84.61.3836528

Fax: 
84.61.3836518

Website: 

cargill.com.vn

Processing animal feed