Địa chỉ: 

Cai Lan Street, Ha Long City, Quang Ninh

Điện thoại: 
84.33.3846993

Fax: 
84.33.3845971

Email: 

Website: 

www.calofic.com.vn

Oils-Cooking