Địa chỉ: 

1231 1A National Road, Binh Tri Dong B, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City

Điện thoại: 
84.8.37562230

Fax: 
84.8.37562280

Website: 

www.bigc.com.vn

.