Địa chỉ: 

 126 Nguyen Thi Minh Khai. Dist 3, Ho Chi Minh City

Điện thoại: 
84-8-39305782

Fax: 
84-8-39305783